Vademecum CHF

Jak pozwać bank?

Podjęcie decyzji o wystąpieniu przeciwko bankowi z powództwem w sprawie frankowej jest pierwszym krokiem kredytobiorcy na drodze do dochodzenia swoich roszczeń. Dalsze postępowanie w sprawie zależy od rodzaju umowy i zawartych w niej klauzul, jak również od przyjętej taktyki procesowej. Przed powierzeniem sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi warto dowiedzieć się, jakie kroki prawne zostaną podjęte w Państwa sprawie. Poniżej przedstawimy na przykładzie doświadczeń Kancelarii RGW ogólny schemat postępowania, który można podsumować hasłem „Jak pozwać bank”. Etap I Przedstawienie opisu stanu faktycznego oraz przesłanie na adres umowy kredytowej wraz z pozostałymi istotnymi dokumentami (aneksy, regulamin, dyspozycja wypłaty, historia spłat itp.) Wstępna analiza prawna postanowień umowy kredytowej i innych przesłanych dokumentów. Spotkanie z adwokatem w celu ustalenia stanu faktycznego… Czytaj więcej »Jak pozwać bank?

Wakacje kredytowe – czy to rzeczywiście dobre rozwiązanie?

W ostatnim czasie z uwagi na trudną sytuację gospodarczą oraz wysoki kurs franka szwajcarskiego wielu kredytobiorców bierze pod uwagę możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych, czyli odroczenia spłat rat kredytu. W celu skorzystania z wakacji kredytowych konieczne jest z reguły podpisanie odpowiedniego aneksu do umowy. I to właśnie przy podpisywaniu aneksu do umowy należy zachować szczególną ostrożność i dokładnie przeanalizować treść zaproponowanego przez bank aneksu, a nawet skonsultować się z prawnikiem przed jego podpisaniem. Pod pozorem odroczenia spłaty rat kredytu mogą zostać wprowadzone do umowy postanowienia, na podstawie których kredytobiorca przykładowo uznaje saldo i walutę kredytu. Podpisanie aneksu zawierającego takie oświadczenie może zostać następnie wykorzystane przez bank w toku ewentualnego procesu w celu utrudnienia lub… Czytaj więcej »Wakacje kredytowe – czy to rzeczywiście dobre rozwiązanie?

Kredyty frankowe – czym są i jakie są ich rodzaje

Umowy kredytu hipotecznego nazywane potocznie „kredytami frankowymi” oferowane były na polskim rynku w różnych wariantach. Należy odróżnić od siebie kredyty indeksowane (przez niektóre banki nazywane również waloryzowanymi) kursem CHF oraz kredyty denominowane, a także klasyczne kredyty walutowe (dewizowe). W umowie kredytu indeksowanego/waloryzowanego kredyt udzielany jest w złotych polskich i w tej walucie wyrażona jest kwota kredytu, która zostaje po uruchomieniu kredytu przeliczona na franki szwajcarskie. Od tej pory saldo kredytu wyrażane jest we frankach. Umowa kredytu denominowanego określa kwotę kredytu już we franku szwajcarskim lub zarówno we franku, jak i w złotych. y Rożnicę pomiędzy wskazanymi rodzajami kredytu frankowego Sąd Najwyższy wyjaśnił w następujący sposób: „W kredycie indeksowanym kwota kredytu jest podana w walucie krajowej… Czytaj więcej »Kredyty frankowe – czym są i jakie są ich rodzaje

Adwokat też człowiek – czyli o definicji konsumenta

Przypomnijmy, że przepisy dotyczące stosowania niedozwolonych postanowień umownych są częścią systemu ochrony praw konsumentów. Na brak związania niedozwolonymi postanowieniami umowy kredytowej mogą zatem powoływać się wyłącznie konsumenci. Kim jest zatem konsument? W świetle art. 22(1) Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Sam fakt prowadzenia przez kredytobiorcę działalności gospodarczej nie przesądza o tym, że nie mógł on zawrzeć umowy kredytu hipotecznego jako konsument, w szczególności jeśli kredyt przeznaczony był na realizację celu mieszkaniowego. Dlatego pojęcie konsumenta musi być interpretowane w świetle okoliczności konkretnej sprawy, o czym przypomina między innymi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyroku z 3 września 2015 r. w… Czytaj więcej »Adwokat też człowiek – czyli o definicji konsumenta

Kim jest Rzecznik Finansowy i jak może pomagać frankowiczom?

Rzecznik Finansowy i jego zadania Rzecznik finansowy jest organem ustanowionym na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 892). Jednym z zadań Rzecznika Finansowego jest udzielanie merytorycznego wsparcia klientom banków krajowych i zagranicznych m.in. w sporach dotyczących kredytowych waloryzowanych lub indeksowanych kursem franka szwajcarskiego. Rzecznik podejmuje działania z urzędu lub na wniosek klienta po uprzednim wyczerpaniu przez klienta trybu reklamacyjnego obowiązującego w banku oraz w przypadku nieuwzględnienia jego roszczeń przez bank. Za reklamację uznaje się przy tym każde wystąpienie skierowane do banku, w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług. Bank zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na tak… Czytaj więcej »Kim jest Rzecznik Finansowy i jak może pomagać frankowiczom?