PUŁAPKI FRANKOWE - DOŚWIADCZENIE KANCELARII RGW W SPRAWACH FRANKOWYCH OD 2015 R.

Blog o kredytach frankowych

Kancelaria RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie prowadzi sprawy kredytobiorców frankowych już od początku 2015 r.
Postanowiliśmy podzielić się z Państwem naszymi doświadczeniami zdobytymi w ciągu tych lat i tak narodził się pomysł utworzenia bloga z poradami dla frankowiczów - "Pułapki frankowe".
blog - porady kredyty frankowe 2023 CHF

Dodatkowe aktualności, orzecznictwo oraz informacje o programie pomocy prawnej „Kredyty frankowe” znajdą Państwo na stronie Kancelarii RGW w zakładce: „Kredyty frankowe”

kancelaria prawna kredyty frankowe rgw warszawa

Masz pytania dotyczące kredytów frankowych?

Prawnicy Kancelarii RGW Warszawa chętnie na nie odpowiedzą

Odpowiadamy na Państwa pytania dot. kredytów frankowych:

W wyroku w sprawie C-260/18 Trybunał Sprawiedliwości UE dopuścił możliwość stwierdzenia nieważności umowy w przypadku uznania przez sąd krajowy, że bez wyeliminowanych postanowień niedozwolonych umowa nie może dalej obowiązywać. Nie jest to jednak rozwiązanie obligatoryjne. Zasadą jest dalsze obowiązywanie umowy po usunięciu z niej bezskutecznych wobec konsumenta klauzul. Wówczas powinno dojść do rozliczenia świadczeń w taki sposób, jakby kredyt został udzielony w złotych polskich z oprocentowaniem LIBOR.

Każdorazowo sąd powinien uzyskać stanowisko kredytobiorcy/konsumenta co do ewentualnego stwierdzenia nieważności umowy. Konsument powinien mieć świadomość skutków, jakie wiążą się z uznaniem umowy za nieważną, w tym przede wszystkim obowiązkiem wzajemnego zwrotu spełnionych świadczeń. Bez zgody konsumenta sąd – zgodnie z orzecznictwem TSUE – nie jest uprawniony do stwierdzenia nieważności umowy.

Możliwość domagania się od banku zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia nie jest uzależniona od tego, czy umowa kredytowa nadal obowiązuje. Zarówno stwierdzenie występowania w umowie klauzul abuzywnych, jak i nieważności umowy może nastąpić w stosunku do umowy, która wygasła na skutek wcześniejszej spłaty kredytu.

W przypadku przedawnienia roszczeń związanych z „kredytami frankowymi” należy rozróżnić roszczenia o zapłatę oraz roszczenia o ustalenie nieważności. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego roszczenia o ustalenie nieważności umowy nie ulegają przedawnieniu, gdyż przedawnić się mogą tylko takie roszczenia majątkowe, które druga strona może zaspokoić. Roszczenia o zapłatę opierają się na przepisach o bezpodstawnym wzbogaceniu i podlegają przedawnieniu zgodnie z ogólnymi zasadami wskazanymi w art. 118 KC. Istnieją jednak rozbieżności co do sposobu ustalania terminu wymagalności roszczenia o zapłatę, od którego to terminu rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia. Może to być albo chwila, w której dokonano zapłaty konkretnej raty lub też upływ terminu wezwania banku do zapłaty.

Wysokość nienależnego świadczenia obliczana jest jako różnica między kwotami wpłaconymi do banku na podstawie umowy a kwotami, które byłyby należne w przypadku wyeliminowania niedozwolonych postanowień umownych. Kalkulacja sporządzana jest przez eksperta na podstawie historii spłat kredytu i informacji o zmianie oprocentowania. W celu wyliczenia wysokości roszczenia konieczne jest zatem uprzednie pozyskanie odpowiednich zaświadczeń z banku.

Czas trwania postępowania cywilnego jest zależny od wielu czynników, w tym również od wniosków dowodowych stron, ale i od szybkości procedowania w danym sądzie. Zgłoszenie przez bank wniosku o przesłuchanie świadków rodzi konieczność wyznaczenia dodatkowego terminu rozprawy. Postępowanie będzie również trwało dłużej, jeśli w sprawie wywoływana zostanie opinia biegłego. Jest to jednak wniosek konieczny w przypadku domagania się zwrotu nienależnego świadczenia. Sąd musi również przesłuchać strony, przy czym przesłuchanie na pierwszej rozprawie może mieć charakter informacyjny, a właściwe przesłuchanie stron odbywa się przed samym zamknięciem rozprawy.

Złożenie wniosku o zabezpieczenie powództwa jest możliwe w każdej sprawie, jeśli uprawdopodobni się roszczenie i wykaże się interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny istnieje wówczas, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie orzeczenia. W sprawach frankowych zapadło dotychczas kilka postanowień o udzieleniu zabezpieczenia frankowiczom m.in. z uwagi na ryzyko niewypłacalności banku, którego trudna sytuacja finansowa komentowana była szeroko w mediach. Zabezpieczenie polegało na zawieszeniu obowiązku spłaty rat kredytu na okres trwania postępowania.

Zobacz i

Obejrzyj materiały video i dowiedz się o co chodzi z kredytami frankowymi.

o czym można przeczytać na blogu?

kredyty frankowe indeksowane blog porady

Kredyty indeksowane

kredyty frankowe denominowane blog porady

Kredyty denominowane

kredyty frankowe postanowienia niedozwolone blog porady

Postanowienia niedozwolone

kredyty frankowe nieważność umowy blog porady

Nieważność umowy