Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna z siedzibą w Warszawa ul. Wspólna 35/11, 00-519 Warszawa, e-mail: biuro@rgw.com.pl, tel. +48 22 883 62 50 (“Kancelaria”, “Kancelaria RGW”).

Kancelaria RGW stosuje odpowiednie środki prawne i fizyczne w celu zachowania poufności Państwa danych oraz zabezpieczenia je przed dostępem osób nieuprawnionych.

Każdorazowo podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Ich niepodanie może jednak skutkować brakiem możliwości nawiązania z Państwem kontaktu, odpowiedzi na Państwa zapytanie i uniemożliwiać lub utrudniać realizację umowy lub wypełnienie prawnie uzasadnionego celu.

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię RGW odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c i f RODO w celu:

 • zawierania i wykonywania umów o doradztwo prawne z klientami Kancelarii,
 • organizowania szkoleń,
 • współpracy z adwokatami, radcami prawnymi, doradcami podatkowymi, notariuszami, tłumaczami i innymi podmiotami w sprawach klientów,
 • współpracy z dostawcami towarów i usług,
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii RGW jako administratora danych, tj. świadczenia usług prawnych, informacji o zmianach w prawie, organizowanych wydarzeniach, działalności Kancelarii RGW,
 • rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy,
 • zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego ze stroną internetową www.rgw.com.pl statycznym i analitycznym,
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii RGW.

Prawa dotyczące Państwa danych

W zakresie wynikającym z przepisów RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, tj. prawo do zwrócenia się do Administratora z wnioskiem o potwierdzenie, że  przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do tych danych,

b) prawo do sprostowania danych osobowych

c) prawo do usunięcia danych osobowych (jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem dokonanego już przetwarzania.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych (osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora (dane kontaktowe wskazane powyżej).

Prawo do wniesienia skargi

W razie uznania, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane kontaktowe polskiego organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Przekazywanie danych innym podmiotom

W ramach określonego zakresu i celu przetwarzania Kancelaria RGW może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom współpracujących przy realizacji określonego zlecenia, tj. adwokatom, radcom prawnym, doradcom podatkowym, biegłym rewidentom, notariuszom, tłumaczom, a także podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi księgowe, informatyczne, a w ramach prowadzonych postępowań organom administracji publicznej, sądom, biegłym.

W przypadku powierzenia danych innym podmiotom, są one zobowiązane do zachowania poufności oraz do przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Brak zautomatyzowanego przetwarzania

Kancelaria RGW nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania danych.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowywane są w zależności od podstawy i celu przetwarzania:  do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię RGW jako administratora danych w określonym przypadku, do czasu cofnięcia przez Państwa udzielonej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

 Zmiany w Polityce prywatności

Wszelkie zmiany i aktualizacje Polityki prywatności będą publikowane na stronie www.rgw.com.pl

Korzystając z naszej strony internetowej, akceptują Państwo Politykę prywatności. W przeciwnym razie, powinni Państwo zaprzestać z korzystania ze strony internetowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z Kancelarią RGW jako administratorem danych.