Strona główna » Aktualności » Aneks dotyczący przewalutowania również może być abuzywny – wyrok SN z 7.11.2019 r.

Aneks dotyczący przewalutowania również może być abuzywny – wyrok SN z 7.11.2019 r.

Wśród kredytobiorców frankowych znajdują się osoby, które początkowo zawarły z bankiem umowę kredytu w złotych polskich, a następnie podpisały aneks, na podstawie którego do umowy został wprowadzony mechanizm indeksacji/denominacji. Są również przypadki, w których aneks do umowy kredytu indeksowanego/waloryzowanego prowadził do rzekomej zmiany waluty kredytu na franki szwajcarskie.

Podkreślić trzeba, że również aneksy do umowy kredytu mogą być oceniane pod kątem występowania w nich niedozwolonych postanowień umownych.

Powyższe zostało wyraźnie potwierdzone przez Sąd Najwyższy w wyroku z 7 listopada 2019 r. w sprawie o sygn. akt IV CSK 13/19  w odniesieniu do aneksu o przewalutowaniu kredytu udzielonego w złotych polskich, którzy powodowie zawarli z bankiem.

Sąd Najwyższy stwierdził:

Klauzula przewalutowania zawarta w umowie kredytu może podlegać badaniu pod kątem abuzywności, jeżeli nie została wyrażona w jednoznaczny sposób.

W ocenie Sądu Najwyższego na ocenę abuzywności aneksu  przewalutowaniu wpływ mają takie okoliczności jak:

  • brak określenia w którym dniu kredyt zostanie przewalutowany ze złotowego na walutowy,
  • brak określenia według jakiego poziomu waluty, tj. w jakim stosunku waluty polskiej do waluty szwajcarskiej, zostanie dokonane przewalutowanie,
  • brak określenia zasad ustalania kursu waluty obcej stosowanego przez Bank,
  • brak wskazania, na jakiej podstawie będzie ustalana wysokość rat.

A zatem w przypadkach, kiedy  zasady przewalutowania ustalane były jednostronnie przez bank, należy uznać, że postanowienia aneksu kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, w rażący sposób naruszając jego interesy.

Co istotne, nawet fakt wystąpienia przez kredytobiorców z inicjatywą zawarcia aneksu nie ma decydującego znaczenia przy ustalaniu, czy postanowienia aneksu były negocjowane indywidualnie. Jeśli bank posłużył się przygotowanym przez siebie wzorem aneksu, na który kredytobiorca nie miał wpływu, zasadnym jest badanie jego treści pod kątem abuzywności.

Dlatego również kredytobiorcy, którzy stali się posiadaczami „kredytu frankowego” na skutek zawarcia aneksu do umowy, mogą kwestionować postanowienia o przewalutowaniu.

 
Anna Porębska

Anna Porębska

adwokat