Strona główna » Aktualności » Pozwy w sprawach frankowych tylko przed sąd miejsca zamieszkania kredytobiorcy

Pozwy w sprawach frankowych tylko przed sąd miejsca zamieszkania kredytobiorcy

Pozwy w sprawach frankowych tylko przed sąd miejsca zamieszkania kredytobiorcy

Pozwy w sprawach frankowych tylko przed sąd miejsca zamieszkania kredytobiorcy

 

Od 15 kwietnia 2023 r. frankowicze nie mają już możliwości wyboru sądu, do którego skierowany zostanie pozew przeciwko bankowi.

Dotychczas obowiązywała właściwość przemienna, co oznaczało, że pozew mógł zostać wniesiony albo do sądu właściwego ze względu na siedzibę banku jako pozwanego albo zgodnie z art. 372 § 1 KPC do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda. Wybór należał zatem do kredytobiorcy, który zdecydował się na dochodzenie swoich roszczeń na drodze sądowej.

Zgodnie z nową regulacją powództwo konsumenta o roszczenie związane z zawarciem umowy kredytu waloryzowanego, denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż waluta polska, w tym o ustalenie istnienia lub nieistnienia wynikającego z niej stosunku prawnego, o ustalenie bezskuteczności postanowień tej umowy lub o zwrot świadczeń związanych z jej zawarciem, wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu powód ma miejsce zamieszkania

Wprowadzona została zatem właściwość wyłączna, a przepis ma obowiązywać przez okres 5 lat od dnia jego wejścia w życie.

sprawy frankowe sąd tylko w miejscu zamieszkania frankowicza

Powody zmiany właściwości sądów w sprawach frankowych

Przyczyny nowelizacji należy upatrywać w znacznym obciążeniu XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie, który został powołany specjalnie w celu rozpatrywania roszczeń przeciwko bankom w sprawach frankowych. 

Większość banków ma swoje siedziby w Warszawie, stąd też do Wydziału Frankowego wpłynęła taka ilość spraw, że ich rozpoznanie w rozsądnym czasie jest w zasadzie niemożliwe. 

Skierowanie spraw frankowych do innych sądów ma odciążyć Wydział Frankowy i przyspieszyć rozpoznawanie spraw. Czas pokaże, czy to rozwiązanie okaże się skuteczne, skoro Wydział Frankowy został utworzony również w tym celu, a z uwagi na sposób jego zorganizowania nie sprostał swojemu zadaniu.

Obecnie do XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie mogą być kierowane zatem jedynie pozwy frankowiczów, którzy mają miejsce zamieszkania w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przepisy dot. właściwości rzeczowej sądów

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na zmianę przepisów dotyczących właściwości rzeczowej sądów. Od 1 lipca 2023 r. sądy okręgowe będą rozpoznawać sprawy, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 100 tysięcy złotych. Dotychczas w art. 17 pkt 4 KPC graniczną wartością była kwota 75 tysięcy złotych.

Więcej na temat kredytów frankowych dowiesz się tutaj.