listopad 2021

Bank żąda wynagrodzenia za korzystanie z kapitału? – pomoże prokurator

W ostatnim czasie frankowiczów zelektryzowała wiadomość o możliwości wstępowania prokuratorów do postępowań cywilnych wytaczanych kredytobiorcom przez banki. Coraz częściej spotykaną praktyką jest bowiem to, że w przypadku stwierdzenia nieważności umowy frankowej banki żądają od kredytobiorców nie tylko zwrotu wypłaconego im kapitału, dokonują potrącenia czy formułują zarzut zatrzymania, ale również występują o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Biorąc pod uwagę czas wykonywania umów kredytowych przed stwierdzeniem ich nieważności, okres, za który banki żądają rzekomo przysługującego im wynagrodzenia sięgać może kilkunastu lat. Często mogą to być kwoty wynoszące nawet 50% wartości udostępnionego kapitału. Jako miernik służący ustaleniu wynagrodzenia banki powołują się m.in. na średnie oprocentowanie publikowane przez NBP dla kredytów i innych należności w PLN dla… Czytaj więcej »Bank żąda wynagrodzenia za korzystanie z kapitału? – pomoże prokurator

Sąd nie może dokonywać wykładni nieuczciwych postanowień umownych w celu ich utrzymania w mocy

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 18 listopada 2021 r. w sprawie C-212/20 jednoznacznie podważył argumentację banków, które w toku postępowań dotyczących umów kredytów indeksowanych kursem CHF zawieranych z konsumentami powołują się na konieczność dokonywania wykładni nieuczciwych postanowień w świetle art. 65 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje, natomiast w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym o dopuszczalność dokonania interpretacji zapisu umownego dotyczącego określania przez kredytodawcę (bank) kursu kupna… Czytaj więcej »Sąd nie może dokonywać wykładni nieuczciwych postanowień umownych w celu ich utrzymania w mocy

LIBOR odchodzi, SARON nadchodzi – co to oznacza dla kredytobiorców frankowych?

Z dniem 31 grudnia 2021 r. przestanie być publikowany wskaźnik referencyjny LIBOR CHF, który był powszechnie stosowany w kredytach indeksowanych kursem franka szwajcarskiego. Przyczyną zmian jest ogłoszenie 5 marca 2021 r. przez brytyjski organu nadzoru FCA zaprzestania publikacji wskaźników referencyjnych z rodziny LIBOR, w tym wszystkich terminów LIBOR CHF. Od 1 stycznia 2022 r. LIBOR CHF zostanie zastąpiony wskaźnikiem o nazwie SARON (Swiss Average Rate ON), którego administratorem jest SIX Financial Information AG z siedzibą w Zurichu. Wskaźnik ten został zatwierdzony również w Unii Europejskiej, a 22 października 2021 r. Komisja Europejska zdecydowała o jego zastosowaniu jako zamiennika LIBOR. LIBOR 3M zostanie zastąpiony wskaźnikiem SARON 3 month Compound LIBOR 6M zostanie zastąpiony wskaźnikiem SARON 3… Czytaj więcej »LIBOR odchodzi, SARON nadchodzi – co to oznacza dla kredytobiorców frankowych?