Strona główna » Aktualności » Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A. – co oznacza dla frankowiczów?

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A. – co oznacza dla frankowiczów?

restrukturyzacja getin noble bank a frankowicze (1)

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A. została wszczęta na podstawie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z 29 września 2022 r.

Getin Noble Bank S.A. to bank posiadający największy portfel kredytów frankowych. Decyzja o przymusowej restrukturyzacji ma zatem istotny wpływ na sytuację dużej liczby kredytobiorców frankowych.

Kredyty indeksowane CHF oraz związane z nimi roszczenia pozostały w banku administrowanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, podczas gdy znaczna część działalności banku została przeniesiona do banku VeloBank S.A. stworzonego przez 8 największych polskich banków i Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Negatywne skutki dla frankowiczów

Pozostawienie kredytów frankowych w banku poddanym przymusowej restrukturyzacji niesie za sobą wiele negatywnych następstw dla frankowiczów, a wręcz sprawia, że nawet w przypadku wygranych procesów odzyskanie należności od banku może okazać się niemożliwe.

Zakaz prowadzenia egzekucji

Przymusowa restrukturyzacja banku oznacza, że nie można wszczynać przeciwko temu podmiotowi postępowania egzekucyjnego, a już wszczęte postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku banku w restrukturyzacji powinno zostać umorzone.

Frankowicze, na rzecz których zasądzony został przez sąd zwrot nienależnych świadczeń spełnionych na rzecz Getin Noble Bank S.A., muszą zatem liczyć się z trudnościami w wyegzekwowaniu jakichkolwiek kwot od banku.

Sporna kwestia udzielania zabezpieczeń

Art. 135 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym – oprócz zakazu wszczynania i umorzenia postępowań egzekucyjnych – odnosi się również do postępowań zabezpieczających.

Czy to oznacza, że frankowicze nie uzyskają zabezpieczenia w postaci wstrzymania płatności rat kredytu? Niekoniecznie.

Wiele sądów udziela frankowiczom zabezpieczeń już po wszczęciu przymusowej restrukturyzacji. Interpretacja przepisów jest bowiem sporna, a jako argument za dopuszczalnością udzielania zabezpieczeń w tej formie wskazuje się, że wstrzymanie płatności rat nie jest skierowane do majątku banku objętego restrukturyzacją.

Ponadto zwraca się uwagę na rozbieżność pomiędzy brzmieniem dyrektywy unijnej a polską ustawą służącą jej implementacji. Zakaz udzielania zabezpieczeń na rzecz konsumentów i oczekiwanie dalszej płatności rat w sytuacji, gdy ich odzyskanie od banku z dużym prawdopodobieństwem będzie niemożliwe, byłoby zbyt daleko idącym środkiem.

Zawieszenie postępowań w sprawach frankowych

W postępowaniach sądowych frankowicze żądają nie tylko zapłaty, ale i ustalenia nieważności umowy kredytu frankowego. Wyrok unieważniający umowę pozwala na uwolnienie się od nieuczciwej umowy i sprawia, że odpadają wynikające z niej obowiązki.

Okazuje się jednak, że również doprowadzenie sprawy frankowej do prawomocnego wyroku może być utrudnione lub wręcz niemożliwe w wyniku przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny dysponuje bowiem możliwością złożenia wniosku o zawieszenie postępowania sądowego, w którym stroną jest bank objęty restrukturyzacją.

W takim przypadku sąd ma obowiązek zawieszenia postępowania, co wynika z art. 176 § 2 KPC. Jest to rozwiązanie szczególnie niekorzystne dla kredytobiorców frankowych, gdyż uzależnia możliwość realizacji roszczeń na drodze sądowej od decyzji BFG, czyli podmiotu, który nawet nie jest stroną postępowania.

Podjęcie zawieszone postępowania następuje również na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a zatem okres zawieszenia postępowania może trwać nawet kilka lat. Przepisy nie przewidują uprawnienia stron postępowania do złożenia wniosku o podjęcie postępowania.

Warto pamiętać, że na postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie frankowej kredytobiorcy przysługuje zażalenie, w którym może domagać się zmiany lub uchylenia rozstrzygnięcia o zawieszeniu.

Anna Porębska

Anna Porębska

adwokat