Strona główna » Aktualności » Umowa kredytu denominowanego nieważna – brak możliwości ustalenia kwoty kredytu

Umowa kredytu denominowanego nieważna – brak możliwości ustalenia kwoty kredytu

W prowadzonej przez Kancelarię RGW sprawie dotyczącej roszczeń kredytobiorców w związku z zawartą umową kredytu denominowanego Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy w całości.

Co istotne, przyczyną stwierdzenia nieważności umowy było uznanie, że umowa nie zawiera wystarczająco precyzyjnego określenia kwoty kredytu, która jest elementem koniecznym tego typu umowy, wymaganym przez ustawę Prawo bankowe.

Podkreślić należy, że konstrukcja umowy, której dotyczyła sprawa, różni się w znacznym stopniu od umów dotyczących tzw. kredytów indeksowanych do CHF. W umowie została wskazana zarówno kwota w CHF, jak i maksymalna kwota w PLN, która miała zostać wypłacona kredytobiorcom. Natomiast jeszcze inna była kwota w PLN, która rzeczywiście została wypłacona w dniu uruchomienia kredytu. A zatem umowa nie określała konkretnej kwoty zobowiązania ani w CHF ani w PLN, która była zależna od kursu waluty obowiązującej w dniu uruchomienia kredytu. Ponadto ani umowa ani regulamin nie przewidywały, jaki kurs ma znaleźć zastosowanie przy przeliczeniach.

Dodatkowo Sąd zwrócił uwagę na zastosowanie w umowie niedozwolonych postanowień dotyczących możliwości jednostronnego kształtowania kursów waluty, a tym samym wysokości zobowiązania kredytobiorców przez bank. Takie działanie jest  sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz rażąco narusza równowagę kontraktową pomiędzy stronami. Wyeliminowanie tych postanowień również prowadziłoby do braku możliwości wykonania zobowiązania.

Podkreślić należy, że istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy miała ocena zarówno samej treści umowy i regulaminu, jak i dyspozycji wypłaty środków, z których wynikało, że kredytobiorcom nie zostały udostępnione żadne środki w walucie CHF.

Anna Porębska

Anna Porębska

adwokat