Strona główna » Aktualności » Kim jest Rzecznik Finansowy i jak może pomagać frankowiczom?

Kim jest Rzecznik Finansowy i jak może pomagać frankowiczom?

Rzecznik Finansowy i jego zadania

Rzecznik finansowy jest organem ustanowionym na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 892).

Jednym z zadań Rzecznika Finansowego jest udzielanie merytorycznego wsparcia klientom banków krajowych i zagranicznych m.in. w sporach dotyczących kredytowych waloryzowanych lub indeksowanych kursem franka szwajcarskiego.

Rzecznik podejmuje działania z urzędu lub na wniosek klienta po uprzednim wyczerpaniu przez klienta trybu reklamacyjnego obowiązującego w banku oraz w przypadku nieuwzględnienia jego roszczeń przez bank. Za reklamację uznaje się przy tym każde wystąpienie skierowane do banku, w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług. Bank zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na tak zgłoszoną reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania (por. art. 2 ust. 2 oraz art. 6 Ustawy).

Rodzaje działań Rzecznika Finansowego

Merytoryczne wsparcie Rzecznika Finansowego w sporze z bankiem przyjąć może przede wszystkim trzy postacie: postępowania interwencyjnego, postępowania polubownego i wyrażenia istotnego poglądu w sprawie zawisłej przed sądem. Zainicjowanie każdej z wyżej wymienionych czynności wymaga złożenia oddzielnego wniosku do Rzecznika.

Postępowanie interwencyjne

Rzecznik Finansowy może w przypadku stwierdzenia, że w danej sprawie naruszone zostały prawa lub interesy klienta, zwrócić się do banku o ponowne rozpatrzenie sprawy wszczętej na skutek wniesienia reklamacji (por. art. 27 Ustawy). Rzecznik dąży w takim wypadku do zmiany odmownej decyzji wydanej przez bank w postępowaniu reklamacyjnym poprzez wskazanie argumentów przemawiających na korzyść klienta.

Postępowanie polubowne

Stosownie do art. 35 Ustawy spór między klientem a bankiem może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania polubownego prowadzonego przed Rzecznikiem Finansowym. Wniosek o wszczęcie ww. postępowania jako jedyny podlega opłacie w wysokości 50 zł. Rzecznik działa w takim wypadku jako niezależny i bezstronny mediator, który nie reprezentuje żadnej ze stron.

Wydanie istotnego poglądu w sprawie

Rzecznik Finansowy może również na etapie sądowym wyrazić istotny pogląd dla sprawy dotyczącej sporu klienta z bankiem (por. art. 28 Ustawy w zw. z art. 63 Kodeksu postępowania cywilnego). Sąd prowadzący postępowanie musi w takim wypadku ustosunkować się do przedstawionych przez Rzecznika argumentów przemawiających na korzyść klienta, choć argumenty te nie są dla sądu wiążące.

Więcej informacji pod: https://www.rf.gov.pl/skargi/zasady-przyjmowania-skarg

Anna Porębska

Anna Porębska

adwokat