Strona główna » Aktualności » Wysokość roszczenia a czas trwania postępowania sądowego

Wysokość roszczenia a czas trwania postępowania sądowego

Wysokość roszczenia w sprawie frankowej a czas trwania postępowania sądowego

Czas trwania postępowania sądowego w sprawach dotyczących kredytów frankowych zależy od wielu czynników. Nasze doświadczenie wskazuje, że postępowanie w I instancji może trwać nawet pięć lat, choć zdarzają się również sprawy, w których wyrok wydawany jest znacznie szybciej po przeprowadzeniu dowodów z dokumentów i z przesłuchania stron.

Długi czas trwania postępowania w sytuacji, gdy kredytobiorca w dalszym ciągu spłaca kredyt, prowadzi do powstawania dalszych nadpłat podlegających zwrotowi jako świadczenia nienależne, a nieuwzględnionych w pierwotnie wniesionym pozwie.

Co do zasady sąd orzeka według stanu dzień wyrokowania, jednak nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie.

Rozszerzenie powództwa

W toku postępowania przez sądem I instancji możliwa jest zmiana pozwu poprzez rozszerzenie sformułowanego roszczenia o zapłatę o dalsze kwoty. Zgodnie z art. 193 § 1 KPC zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeżeli nie wpływa na właściwość sądu

Mając na względzie, że w przypadku sporów konsumenta z bankiem maksymalna wysokość opłaty sądowej od pozwu wynosi 1.000 zł, rozszerzenie powództwa nie będzie co do zasady wiązać się z koniecznością wniesienia dodatkowej opłaty sądowej.

Trzeba jednak pamiętać, że podwyższenie żądanej kwoty wiąże się ze zwiększeniem wartości przedmiotu sporu, od której zależy wysokość kosztów sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego, należnych stronie wygrywającej spór. Wysokość stawek minimalnych kosztów zastępstwa określona jest w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie lub za czynności radców prawnych w zależności od tego, jaki zawód wykonuje pełnomocnik strony.

wysokosc-roszczenia-a-czas-trwania-postepowania-sadowego

Kiedy rozszerzenie powództwa może być zasadne?

W każdym przypadku trzeba jednak rozważyć, czy na danym etapie postępowania, taka zmiana jest zasadna.

Zmiana powództwa wiąże się z koniecznością złożenia pisma procesowego zawierającego zmienione żądanie, które to pismo doręczane jest pozwanemu przez sąd w trybie analogicznym jak przy wniesieniu pozwu, zobowiązując pozwanego do zajęcia stanowiska.

Prowadzi to z oczywistych względów do wydłużenia postępowania. Aczkolwiek w sprawach, w których nie doszło jeszcze do powołania biegłego, a trwających już kilka lat, modyfikacja powództwa oraz tezy dowodowej dla biegłego może okazać się zasadna.

W innych przypadkach warto zwrócić uwagę, że w zależności od wyniku sprawy, tj. od tego, czy umowa zostanie uznana za nieważną czy utrzymana w mocy jako umowa w złotych polskich z oprocentowaniem LIBOR, różnie kształtować się będą dalsze rozliczenia kredytobiorcy z bankiem.

Więcej na temat wzajemnych rozliczeń w tekście: Rozliczenia kredytobiorcy z bankiem po wyroku.

Piotr R. Graczyk

Piotr R. Graczyk

adwokat