Strona główna » Aktualności » Zabezpieczenie powództwa w sprawach frankowych

Zabezpieczenie powództwa w sprawach frankowych

Zabezpieczenie powództwa w sprawach frankowych

Zabezpieczenie powództwa w sprawach frankowych

W ostatnim czasie można obserwować korzystną dla kredytobiorców praktykę sądów polegającą na uwzględnianiu wniosków o zabezpieczenie powództwa w sprawach dotyczących kredytów frankowych.

Jaki jest termin na złożenie wniosku o zabezpieczenie?

O udzielenie zabezpieczenia roszczenia można wystąpić zarówno przed wniesieniem powództwa, jak również w trakcie trwania postępowania. W razie udzielenia zabezpieczenia przed złożeniem pozwu należy liczyć się z tym, że sąd wskaże nie dłuższy niż 14 dni termin na wniesienie pozwu pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Kiedy zabezpieczenie może zostać udzielone?

Przesłankami uwzględnienia wniosku jest uprawdopodobnienie roszczenia, a także wykazanie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

Interes prawny istnieje wówczas, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi, lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Uzasadnienie interesu prawnego zależeć będzie od okoliczności danej sprawy.

Zabezpieczenie powództwa w sprawach frankowych

W jaki sposób powództwo może zostać zabezpieczone?

Sposób zabezpieczenia uzależniony jest od tego, czy w pozwie podnoszone są roszczenia pieniężne czy niepieniężne.

Szczególnie atrakcyjnym dla kredytobiorców sposobem zabezpieczenia jest tymczasowe uregulowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania poprzez zawieszenie obowiązku spłaty rat kredytu w terminach wynikających z kwestionowanej umowy kredytu. Wspomniany sposób zabezpieczenia ma jednak zastosowanie tylko w przypadku roszczeń niepieniężnych.

Wniosek taki może zatem zostać uwzględniony tylko wówczas, gdy w pozwie dochodzi się roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu (jako roszczenie główne lub ewentualne). Warto dodatkowo wnioskować o zakazanie bankowi pobierania odsetek karnych, wypowiadania umowy czy zgłaszania informacji o braku spłacie rat do Biura Informacji Kredytowej.

W przypadku pozwu o zapłatę kodeks postępowania cywilnego przewiduje zamknięty katalog sposobów zabezpieczenia. W sprawach frankowych może to być na przykład nakazanie bankowi wpłaty dochodzonej pozwem kwoty do depozytu. Taki sposób zabezpieczenia może zostać udzielony tylko wówczas, gdy zachodzą obawy co do wypłacalności pozwanego, co w odniesieniu do banków występuje niezwykle rzadko, choć jak pokazuje praktyka – nie jest to scenariusz niemożliwy.

Jaka jest praktyka sądów w sprawach frankowych?

Zauważyć trzeba, że postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wydawane są najczęściej przez sądy we Wrocławiu oraz w Poznaniu, natomiast mniej przychylnie podchodzi do kwestii zabezpieczenia roszczeń frankowiczów Sąd Okręgowy w Warszawie, do którego wpływa najwięcej tego typu spraw.

Być może nadzwyczajne okoliczności związane z pandemią COVID-19 i wzrost liczby wniosków o zabezpieczenie przyczynią się do zmiany praktyki i szerszego uwzględniania takich wniosków składanych przez kredytobiorców.

Anna Porębska

Anna Porębska

adwokat