Orzecznictwo

Sąd nie może dokonywać wykładni nieuczciwych postanowień umownych w celu ich utrzymania w mocy

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 18 listopada 2021 r. w sprawie C-212/20 jednoznacznie podważył argumentację banków, które w toku postępowań dotyczących umów kredytów indeksowanych kursem CHF zawieranych z konsumentami powołują się na konieczność dokonywania wykładni nieuczciwych postanowień w świetle art. 65 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje, natomiast w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym o dopuszczalność dokonania interpretacji zapisu umownego dotyczącego określania przez kredytodawcę (bank) kursu kupna… Czytaj więcej »Sąd nie może dokonywać wykładni nieuczciwych postanowień umownych w celu ich utrzymania w mocy

Zawieszenie postępowania w sprawie frankowej

W sprawach frankowych często mamy do czynienia z zawieszeniem przez sąd postępowania z urzędu z powołaniem się na toczące się inne postępowanie przed Sądem Najwyższym lub przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sąd podejmuje decyzję o zawieszeniu postępowania, jeśli w jego ocenie rozstrzygnięcie sprawy zależy od treści innego orzeczenia. Za takie orzeczenie w ostatnim czasie uznawana jest spodziewana uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, w której mają zostać wyjaśnione zagadnienia prawne sformułowane przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (sprawa o sygn. akt III CZP 11/21, o której informowaliśmy tutaj). Polskie sądy coraz częściej zwracają się również do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytania prejudycjalnymi dotyczącymi kwestii ochrony praw konsumentów w świetle dyrektywy 93/13/EWG, a wobec oczekiwania na… Czytaj więcej »Zawieszenie postępowania w sprawie frankowej

Kolejny wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych

29 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyczekiwany przez polskich frankowiczów wyrok, w którym odpowiedział na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Z wyroku TSUE w sprawie C-19/20 wynikają następujące konkluzje: Zawarcie aneksu nie pozbawia konsumenta ochrony Strony umowy kredytu zawierającej niedozwolone postanowienia umowne mogą co do zasady w drodze umowy sanować nieuczciwy charakter określonych postanowień. Musi to jednak polegać na wyrażeniu przez konsumenta wolnej i świadomej zgody na zmianę danego warunku umownego i tym samym rezygnacji z przywrócenia sytuacji, w której konsument znajdowałby się, gdyby umowa od początku nie zawierała postanowienia niedozwolonego. A zatem zawarcie przez kredytobiorców i bank aneksu w związku z tzw. ustawą antyspreadową mogłoby usunąć pierwotną wadę klauzuli… Czytaj więcej »Kolejny wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych

Aneks dotyczący przewalutowania również może być abuzywny – wyrok SN z 7.11.2019 r.

Wśród kredytobiorców frankowych znajdują się osoby, które początkowo zawarły z bankiem umowę kredytu w złotych polskich, a następnie podpisały aneks, na podstawie którego do umowy został wprowadzony mechanizm indeksacji/denominacji. Są również przypadki, w których aneks do umowy kredytu indeksowanego/waloryzowanego prowadził do rzekomej zmiany waluty kredytu na franki szwajcarskie. Podkreślić trzeba, że również aneksy do umowy kredytu mogą być oceniane pod kątem występowania w nich niedozwolonych postanowień umownych. Powyższe zostało wyraźnie potwierdzone przez Sąd Najwyższy w wyroku z 7 listopada 2019 r. w sprawie o sygn. akt IV CSK 13/19  w odniesieniu do aneksu o przewalutowaniu kredytu udzielonego w złotych polskich, którzy powodowie zawarli z bankiem. Sąd Najwyższy stwierdził: Klauzula przewalutowania zawarta w umowie kredytu może… Czytaj więcej »Aneks dotyczący przewalutowania również może być abuzywny – wyrok SN z 7.11.2019 r.

Prawomocny wyrok – kredyt złotowy z oprocentowaniem LIBOR

Wyrokiem z 8 stycznia 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację banku i utrzymał w mocy korzystny dla kredytobiorcy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 sierpnia 2018 r. Powódka domagała się zwrotu nienależnie pobranych przez Bank świadczeń w toku wykonywania umowy kredytu indeksowanego kursem franka szwajcarskiego. Sąd I instancji uznał, że umowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne dotyczące mechanizmu indeksacji oraz zasądził na rzecz Powódki zwrot nadpłaconego świadczenia w wysokości wyliczonej przez biegłego sądowego. Po wyeliminowaniu z umowy klauzul abuzywnych pozostaje ona ważna, lecz jest umową kredytu w złotych polskich bez indeksacji do CHF. Wyrok jest prawomocny. Przypomnijmy, że Sąd I instancji stwierdził: W ocenie Sądu, przyjęcie koncepcji, że postanowienia uznane za abuzywne nie… Czytaj więcej »Prawomocny wyrok – kredyt złotowy z oprocentowaniem LIBOR

Wsparcie ze strony TSUE dla polskich „frankowiczów” – wyrok z 3 października 2019 r. w sprawie C-260/18

3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie C-260/18 (Dziubak) stanowiący odpowiedź  na pytania prejudycjalne zadane przez polski sąd, a dotyczące problematyki kredytów frankowych. Pytania dotyczyły przede wszystkim skutków, jakie powinno wywoływać uznanie przez sąd, iż umowa kredytu indeksowanego kursem waluty obcej zawiera niedozwolone postanowienia umowne. Trybunał potwierdził swoją dotychczasową wykładnię dyrektywy 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, a udzielone odpowiedzi wskazują na to, że wcześniejsze orzecznictwo polskich sądów było sprzeczne z postanowieniami dyrektywy unijnej. Mimo że wyrok TSUE odnosi bezpośredni skutek tylko w sprawie, w której został wydany, to przedstawienie przez TSUE stanowiska w sprawie dotyczącej sporu między polskimi kredytobiorcami a bankiem stało… Czytaj więcej »Wsparcie ze strony TSUE dla polskich „frankowiczów” – wyrok z 3 października 2019 r. w sprawie C-260/18

Umowa kredytu denominowanego nieważna – brak możliwości ustalenia kwoty kredytu

W prowadzonej przez Kancelarię RGW sprawie dotyczącej roszczeń kredytobiorców w związku z zawartą umową kredytu denominowanego Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy w całości. Co istotne, przyczyną stwierdzenia nieważności umowy było uznanie, że umowa nie zawiera wystarczająco precyzyjnego określenia kwoty kredytu, która jest elementem koniecznym tego typu umowy, wymaganym przez ustawę Prawo bankowe. Podkreślić należy, że konstrukcja umowy, której dotyczyła sprawa, różni się w znacznym stopniu od umów dotyczących tzw. kredytów indeksowanych do CHF. W umowie została wskazana zarówno kwota w CHF, jak i maksymalna kwota w PLN, która miała zostać wypłacona kredytobiorcom. Natomiast jeszcze inna była kwota w PLN, która rzeczywiście została wypłacona w dniu uruchomienia kredytu. A zatem umowa nie określała konkretnej… Czytaj więcej »Umowa kredytu denominowanego nieważna – brak możliwości ustalenia kwoty kredytu